0,-
Domovská stránkaObchodní podmínky

Hodinky Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu www.tissot-hodinky.cz

I. Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují nákup v internetovém obchodě www.tissot-hodinky.cz. Internetový obchod provozuje Tomáš Vyskočil, Cejle 180, 588 51 Batelov, IČ 61733911, DIČ: CZ 7504264361. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Prodávající nabízí zboží prostřednictvím internetových stránek www.tissot-hodinky.cz, kde jsou uvedeny názvy a hlavní charakteristiky a konečné ceny nabízeného zboží. Zobrazení zboží pomocí fotografie je, z  důvodu technických možností fotografie a zobrazovacích možností v rámci internetových stránek, ilustrační. Zákazník pomocí tlačítek zobrazených u prezentace zboží na stránkách provádí výběr zboží a vyplnění objednávky. Zobrazení znázorňuje v každém okamžiku zákazníku počet kusů zboží a jeho celkovou cenu. Zobrazení umožňuje zákazníku kdykoli do odeslání objednávky učinit zpětný krok a před odesláním objednávky upravit a měnit vstupní údaje.
 
2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady spojené s používáním komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení nebo telefonní hovory, poštovné) si hradí prodávající, pokud uskutečňuje komunikaci vůči zákazníku a zákazník, pokud uskutečňuje komunikaci vůči prodávajícímu.
 
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné, pravdivé a správné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami.
 
4. Odesláním objednávky kupujícímu stiskem příslušného tlačítka případně políčka souhlasu s těmito obchodními podmínkami umístěným v objednávce zákazník stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.
 
5. Po odeslání objednávky zákazník obdrží automatickým systémem generované potvrzení o doručení jeho objednávky do databáze prodávajícího e-mailem. Potvrzení o doručení objednávky do databáze prodávajícího nepředstavuje přijetí nabídky prodávajícím, ale pouze informuje zákazníka o obdržení jeho objednávky. V případě zjištění chyb v objednávce prodávající zákazníka o tom vyrozumí a obešle jej správným zněním objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí–li, že zboží bylo nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Zákazníkem potvrzená opravená objednávka je prodávajícím dále zpracována. V opačném případě nebude objednávka dále zpracována, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována. V případě neobdržení potvrzení o doručení objednávky do 24 hod. po odeslání zákazník pro ověření využije tel. č. +420 728 649 670 nebo +420 602 521 828 nebo +420 56 56 57 100 nebo e-mail: hodinky@tovys.cz; do vyrozumění prodávajícím nevystavuje novou objednávku.
 
6. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající akceptuje objednávku zákazníka. Tím je, v případě objednávky prostřednictvím e–shopu www.tissot-hodinky.cz, odeslání objednaného zboží zákazníkovi nebo zpráva o uskutečněném odeslání zboží zákazníkovi zaslaná dalším e-mailem (oznámení o odeslání zboží), případně potvrzení obsahu kupní smlouvy dalším e–mailem.
 
7. Na kupní smlouvu dle doručené a prodávajícím potvrzené elektronické objednávky se vztahují ustanovení těchto obchodních podmínek zveřejněné na internetových stránkách www.tissot-hodinky.cz. v den jejího odeslání.
 
8. Zákazník může zboží objednávat též telefonicky na tel. č. +420 728 649 670  nebo +420 602 521 828 nebo +420 56 56 57 100, kdy přihlášený obchodník se zákazníkem sestaví a provede objednávku, případně individuální elektronickou komunikací prostřednictvím elektronické adresy hodinky@tovys.cz. V tomto případě zákazník:
 
a) vytvoří zprávu elektronické pošty s adresou hodinky@tovys.cz ,
b) do zprávy uvede přesné názvy výrobků event. jejich kódy, počet kusů a cenu zobrazenou na www.tissot-hodinky.cz, seznámí se s těmito obchodními podmínkami a toto v objednávce potvrdí,
c) Pečlivě zkontroluje obsah objednávky a dále pečlivě a pravdivě uvede údaje nutné pro uzavření kupní smlouvy (adresa bydliště, event. dodací adresa či korespondenční adresa, pokud jsou odlišné, způsob platby, své telefonní číslo, na němž je obvykle k dosažení, pro usnadnění komunikace se zákazníkem), včetně souhlasu s těmito obchodními podmínkami,
d) odešle objednávku na adresu hodinky@tovys.cz; po doručení objednávky se zákazníku přihlásí obchodník, který objednávku vyřizuje.
 
9. I pro způsoby objednávání uvedené v ust. odst. 8 platí tyto obchodní podmínky obdobně, včetně odst. 5 a 6.
 
10. Uzavření kupní smlouvy a komunikace týkající se kupní smlouvy a záležitostí s ní související jsou vedeny v českém jazyce.
 
11. Místem dodání zboží je adresní místo uvedené zákazníkem ve formuláři objednávky.
 
12. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 
13. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy do doby uskutečnění plnění, nejdéle však ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení objednávky, a to zejména vůči osobám, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu nebo v případě neúplného či nesprávného vyplnění objednávky či podezření z  manipulace se systémem objednávek a údaji na internetových stránkách. O odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím musí být zákazník informován v textové podobě prostřednictvím zprávy elektronické pošty.
 
14. Veškerá smluvní dokumentace je uložena u prodávajícího v textové elektronické podobě. Na písemnou žádost zákazníka zašle prodávající v elektronické textové podobě její obsah.
 

III. Dodání zboží, přeprava

1. Zboží zákazník obdrží nejpozději do 10ti pracovních dnů (pokud není objednávkou sjednáno či u zobrazení zboží uvedeno jinak) na objednávkou zvolené adresní místo. Při platbě předem nebude účtována platba za dobírku; v tom případě bude zboží zasláno jako běžný balík. V případě platby předem bude zboží odesláno nejpozději do 5ti pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího. V případě objednání zboží, které není momentálně skladem, bude zboží doručeno dle předem zaslaných informací a dispozic prodávajícího.
 
2. Informace, že je zboží skladem či na skladě znamená, že zákazník může zboží vyzvednout osobně v provozovně Jihlava, Benešova 1, PSČ 586 01.
 
3. V případě jakýchkoliv závad zásilky je zákazník povinen tyto uplatnit ihned u přepravce, zejména v případě zjevného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky anebo nešetrném zacházení se zásilkou (protržení, promáčknutí a jiné deformace). Poškozenou zásilku nepřebírejte a tuto skutečnost nám oznamte (doporučujeme zaslat e-mailem foto poškození a foto Vámi uplatněné reklamace přepravy na formuláři přepravce). Převzetím zásilky od dopravce zákazník potvrzuje, že přepravní obal zboží byl neporušen.
 
4. Při zvolení osobního odběru zboží není přepravné a balné účtováno.
 
5. Při objednávce nad 1.500 Kč nebude v rámci přepravy v ČR účtováno pře pravné u kteréhokoli objednávkou zvoleného způsobu přepravy.
 
6. Nevyzvedne- li si zákazník zásilku a tato je pro nevyzvednutí vrácena zpět, je povinen uhradit obchodu www.tissot-hodinky.cz přepravné, balné a náklady za dobírku. Prodávající má právo v takovém případě od smlouvy odstoupit.
 
7. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v prodávajícím akceptované objednávce, může prodávající požadovat úhradu nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení (na výslovné přání zákazníka, doručení do zahraničí).
 

IV. Vrácení zboží zákazníkem – spotřebitelem (odstoupení od kupní smlouvy) bez udání důvodů

1. Pokud je zákazníkem jiná osoba než spotřebitel, nárok na vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) bez udání důvodu nevzniká.
 
2. Podmínkou využití možnosti vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) spotřebitelem bez udání důvodů je vrácení zboží v neporušeném původním obalu s patřičnými náležitostmi – cedulkami, štítky výrobce, ochrannými foliemi a kryty atd. Zboží nesmí nést známky užívání (např. odstranění ochranných folií, krytů, přelepů, pokud není nezbytné k vyzkoušení zboží, poškrábání, opotřebení, znečištění povrchových částí – např. řemínku, pouzdra, zapínací přezky atd.).
 
3. Lhůta zákazníka – spotřebitele k uplatnění jeho práva činí 14 dnů od doručení zboží; odstoupení musí zákazník vůči podávajícímu uskutečnit v textové podobě prostřednictvím zprávy elektronické pošty, nebo písemně. Při odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že pro povahu zboží toto nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Prodávající může požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. náklady na vyčištění zboží).
 
4. Formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku je nedílnou součástí těch to obchodních podmínek jako jejich příloha a je k dispozici ke stažení na stránkách prodávajícího www.tissot-hodinky.cz ve formátu PDF. Po jeho doručení bude jeho převzetí potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové podobě zaslané zákazníku prostřednictvím zprávy elektronické pošty.
 
5. Pokud zákazník využije svého práva a vrátí v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení nepoškozené zboží, má nárok na vrácení celé částky za zboží a nárok na vrácení částky nejlevnějšího způsobu přepravy nabízeného prodávajícím; nárok prodávajícího dle ujednání předchozího bodu 3 tím není dotčen. Přepravní náklady související s vrácením zboží hradí zákazník. Částka bude zákazníku vrácena do 5 pracovních dnů po vrácení zboží způsobem, kterým byla od zákazníka přijata. Jiným způsobem bude částka zákazníku vrácena, pokud s tím zákazník bude souhlasit, na náklady prodávajícího. Vrácení bude proto uskutečňováno především převodem na účet, případně jiným vhodným způsobem (např. poštovní poukázkou). Zákazník je povinen při využití práva vrátit zboží označit preferovaný způsob vrácení prostředků a sdělit
prodávajícímu potřebné údaje o bankovním spojení či adresním místu p ro vrácení – částka bude zaslána složenkou s  dodejkou do vlastních rukou. Prodávající neručí za to, kdy dojde ke skutečnému vrácení zaplacené částky zákazníku jeho bankou, případně držitelem poštovní licence a za nesrovnalosti vyvolané chybným poskytnutím údajů ze strany zákazníka.
 

V. Odpovědnost za vady zboží a její uplatnění (reklamace)

1. Odpovědnost za vady zboží trvá dva roky od převzetí zboží zákazníkem. V případě, že se na zboží vztahuje záruka, či delší doba odpovědnosti za vady, platí údaje vyznačené v záručním listu. Odpovědnost prodávajícího za vady ani záruka se nevztahuje na opotřebení zboží z důvodu jeho užívání (rozbité sklo, ulomená korunka, prasklý či přetržený pásek apod.) nebo z důvodu nedodržování pravidel a návodů k jeho užívání a nedostatku běžné či obvyklé údržby či neodborných oprav a údržby. Zákazník odpovídá za jednání třetí osoby, která za něj zboží převzala, nebo jíž převzetí zboží umožnil, stejně tak i za užívání zboží třetí osobou.
 
2. Zákazník je povinen zboží a jeho obal po převzetí ihned prohlédnout a zkontrolovat. Pokud na zboží neshledá vady, je zákazník povinen před zahájením užívání zboží seznámit se s pokyny výrobce zboží a případnými pokyny prodávajícího k jeho užívání a údržbě či uvedení do provozu a tyto dodržovat. V případě nejasností je povinen telefonicky nebo e–mailem kontaktovat prodávajícího. Pokud na novém zboží, které si zákazník právě převzal shledá vadu, je povinen zboží nepoužívat a oznámit vadu neprodleně telefonicky, s následným písemným či e–mailovým doplněním nebo písemně nebo e-mailem a následně, či spolu s reklamovaným zbožím, je–li nutné posouzení vady prodávajícím, zaslat zboží prodávajícímu jako obyčejný balík; v  případě zaslání od povídá zákazník za volbu přiměřené pevnosti obalu k ochraně zboží s ohledem na jeho charakter. Stejně je zákazník povinen postupovat v případě vady, která se vyskytne na zboží v době, po kterou trvá odpovědnost prodávajícího za vady zakoupeného zboží.
 
3. Za účelem hladkého vyřízení reklamace prodávající doporučuje po dobu trvání odpovědnosti za vady či záruky uchování veškerých dokladů a dokumentace ke zboží a komunikace ohledně koupě zboží zákazníkem.
 
4. O převzetí zboží převzatého k reklamaci a dokladů k reklamovanému zboží bude zákazníku zasláno potvrzení v textové podobě ve formě zprávy elektronické pošty, případně v jiné elektronické formě na adresu jeho kontaktu. Na vyžádání bude potvrzení zasláno písemně.
 
5. V případě reklamace zákazník uvede popis vad a chybějících vlastností dodaného zboží a jejich projevů. Jde zejména o vylíčení v čem dodané zboží nesplňuje jakostní a užitné vlastnosti požadované zákazníkem v čem nesplňuje prodávajícím či v dodaných dokumentech ke zboží výrobcem popisované, případně zákazníkem na základě prováděné reklamy očekávané užitné vlastnosti zboží popřípadě užitné vlastnosti obvyklé pro zakoupené zboží, v čem neodpovídá požadavkům platných právních předpisů nebo účelu pro který se zboží používá dle informací prodávajícího, či informa cí výrobce a nebo z jakého důvodu se nehodí k obvyklému způsobu užití.
 
6. Za účelem hladkého průběhu reklamace zašle zákazník reklamované zboží s alespoň kopií záručního listu nebo dokladem o jeho koupi a zaplacení a sdě lí kontaktní údaje, případně tyto pouze potvrdí, pokud jsou totožné s objednávkou, na které prodávající zašle sdělení o vyřízení či průběhu reklamace zákazníka. Současně s reklamací zákazník sdělí, jaký způsob vyřízení reklamace preferujete v případě jejího kladného vyřízení (výměna věci, oprava, sleva či vrácení peněz oproti zboží, případně i několik způsobů, pokud pro zákazníka stejný význam). Sdělení způsobu usnadní reklamační řízení a komunikaci s e zákazníkem, avšak nemá vliv na práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího daná zákonem, včetně pravidel pro vyřízení reklamace.
 
7. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, pokud to charakter vady zboží umožní, bude dohodnut způsob vyřízení reklamace obratem. O vyřízení reklamace však prodávající zákazníka bude informovat nejpozději do 30ti dnů od doručení, případně do 30 dnů ode dne převzetí zboží, je–li k vyřízení reklamace nutné jeho posouzení. 
 

VI. Osobní údaje a jejich ochrana

1. Odesláním objednávky v rámci internetového obchodu www.tissot-hodinky.cz, zákazník dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníku a o jeho nákupech. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to vrozsahu uvedeném v  objednávce, který je nezbytný pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas uděluje zákazník na dobu dvou let od dodání zboží (doba zákonné odpovědnosti za vady), v  případě delší doby potvrzené zárukou na zboží na tuto dobu. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu a režimového přístupu pouze prodávajícím, který je bezúhonnou a spolehlivou osobou a případně úzkým okruhem bezúhonných a spolehlivých zaměstnanců prodávajícího, zavázaných k mlčenlivosti. Písemná zhmotnění dokumentů zobrazujících osobní údaje budou po dobu jejich oprávněného zpracování zabezpečena mechanickými a elektronickými prostředky.
 
2. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že objednávkou poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů, kterých není třeba k realizaci práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (zejména z pohledu zákazníka již neaktuálních údajů) může ve vztahu k prodávajícímu odvolat, a to v jakékoli písemné formě, zejména oznámením doručeným prostřednictvím adresy elektronické pošty či elektronického sdělení v jiné formě na adresu prodávajícího.
VII. Informace dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.
 
Pro případ, že platba realizovaná na základě transakce sjednané podle těc hto obchodních podmínek podléhá evidenci dle zákona o evidenci tržeb, podává prodávající následující informaci: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje- li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů, eviduje -li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.
 

VIII. Údaje o existenci a způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů

V souladu s  ust. § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku má zá kazník, je–li spotřebitelem, právo obrátit se přímo na prodávajícího s žádostí o mimosoudní vyřízení stížnosti na jednání prodávajícího či jeho zaměstnanců. Mimo to má spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní ochrany svých práv a podávání stížností. Těmi jsou mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí - www.coi.cz.
 
Pokud jde o ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení k nimž neudělil či odvolal sou hlas, má právo se spotřebitel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
 

IX . Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetových stránkách www.tissot-hodinky.cz.
 
2. Není–li stanoveno ani účastníky výslovně dohodnuto jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem, zejména ust. § 1810 a násl. a ust § 2079 a  násl. a v jejich rámci zvláštními ustanoveními § 2158 a  násl. o prodeji zboží v obchodě.
 
3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a byly zveřejněny dne 1. 12. 2017.
 

Reklamace

Vážený zákazníku,
 
děkujeme za Vaši důvěru a zakoupení námi nabízeného zboží. Naším stálým cílem je plná spokojenost našich zákazníků. Proto jsme připraveni Vám pomoci i v případech, kdy zjistíte na zakoupeném zboží vadu. Postup reklamací stanoví obchodní podmínky našeho obchodu – viz. příslušná rubrika na stránkách vlevo. Stane-li se Vám, že se Vám hodinky zastaví v průběhu doby, po kterou můžete uplatňovat odpovědnost ze zákona či dle poskytnuté záruky – běžně 2 roky, u některých značek hodinek v záruční lhůtě dle záručního listu, neváhejte se na nás obrátit a Vaše potíže nám sdělit.
 
Leckdy se jedná o "závady", které souvisí s obsluhou hodinek a vyřeší se snadno a ihned, mnohdy i radou či doporučením po telefonu; zajistíme i konzultaci s autorizovaným servisem či distribučn í firmou.
U quartzových hodinek se jedná v převážné většině o vybitou baterii. Na baterii, která byla v hodinkách v době prodeje se záruka nevztahuje, avšak v tomto případě naše firma mění první baterii, která se ve Vašich hodinkách vybije v záruční době, zdarma. Vy v takovém případě uhradíte pouze poštovné za zaslání hodinek k výměně baterie a zpět Vám hodinky s novou baterií zašleme na naše náklady. Výměna baterie v tomto případě není opravou ve smyslu odstranění vad zakoupeného zboží v zákonné či záruční lhůtě. U luxusních nebo dražších hodinek provádíme výměnu baterie po konzultaci s výrobcem nebo značkovým servisem či autorizovaným distributorem značky, případně ji zajistíme prostřednictvím autorizovaného servisu značky U mechanických či automatických hodinek se ve většině případů jedná o nedostatečný nátah hodinek.
Doporučujeme přesvědčit se, v souladu s návodem a doporučeními výrobce dané značky, zda jsou hodinky správně nataženy. V případě, že se hodinky zastaví z jiných příčin, bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned, nás kontaktujte – postup naleznete v obchodních podmínkách našeho obchodu.
 
Rozbité sklo, ulomené části pouzdra či jiné zjevné vady hodinek a dalšího zboží, ve většině případů jako reklamaci uznat nelze. Sklo ani pouzdro či jiné pevné části hodinek a jiného zboží se totiž samy od sebe nedeformují a nepraskají. U kožených i jiných řemínků je hlavním vlivem defektů intenzita a podmínky nošení, zejména povětrnostní vlivy, podnebí, osobní aktivity (sporty, fyzická práce apod.) i individuální vlastnosti pokožky – zejména rozdílná intenzita produkce potu - které přímo ovlivňují životnost zejména koženého řemínku. V převážné většině případů se na již nošený, zejména kožený řemínek záruka nevztahuje. V ne zcela jednoznačných případech předkládáme re klamaci k posouzení autorizovaném servisu dané značky.
 
V případě důvodné a oprávněné reklamace zákazník dostává v souladu s obchodními podmínkami našeho obchodu proplacené poštovné za zaslání zboží k reklamaci. Poštovné a balné za zaslání po opravě zpět k zákazníku jde na náš účet.
 
I v případě, že Vámi uplatněnou reklamaci nebudeme moci uznat, či v rámci pozáručního servisu, jsme připraveni Vám poradit či za příznivou cenu u nás zakoupené zboží opravit či opravu zajistit v autorizovaném servisu příslušné značky.
 

Ke stažení

Nejprodávanější hodinky
Historie Tissot
O nás
Novinky
Autorizovaný obchod

tissotlogo18.png


Hodinky Tissot píší svoji tradici od roku 1853, kdy paní Tissotová se svojí rodinou zakládá tuto hodinářskou firmu. Tento čas přál všem hodinářským firmám a tak rozkvět této značky začal poměrně rychle. Tissot dodnes představuje synonymum hodinek - Tissot je známý prakticky všem. Tissot krom toho, že je známý již ze své historie a stále investuje do reklam, které jsou na očích lidí celého světa, nabízí své produkty za přijatelné ceny. A tímto se stává atraktivním a díky tomu žádaným. V modelových řadách Tissotu nacházíme jak hodinky čistě sportovního charakteru, tak retro styl krásný nejen před sto lety, ale i dnes. Elegance dámských modelů umocňuje pocity talentu a kvality švýcarských hodinářů, designy pánských hodinek vzbuzují nadšení u mužů mladé i starší generace. Hodinky Tissot jsou zde již více než 150 let pro každého, kdo chce pěkné hodinky s prestižním logem.

Historie firmy Tissot se píše od roku 1853. V tomto roce v pohoří Le Locle vzniká firma tvořena rodinou Tissotových. A ihned v tomto roce představuje Tissot první masově vyráběné kapesní hodinky, které vzbuzují údiv hlavně v Rusku. Pan Charles Felicien Tissot a jeho syn Charles-Emile vidí správnost své cesty a firma zažívá první rozkvět. Svůj velkolepý úspěch prokázali ziskem dvou zlatých medailí roku 1896 v Ženevě a vítězstvím soutěže Grand Prix v Paříži roku 1900. A dalším mezníkem byl rok 1904, kdy vyrobil Tissot carské hodinky pro důstojníka ruské gardy.

Dvacátá léta 20. století znamenají pro Tissot opravdu velikou změnu ve výrobě hodinek. V roce 1917 vyrobili první náramkové hodinky s názvem Princ. A tento model se těšil úspěchu v celé Evropě i v Rusku díky avantgardnímu a přitom elegantnímu designu. Roku 1991 až 2002 se tento model dočkal osazením quartzovým strojkem. Léta 1929 - 1930 představují pro Tissot další pokrok - ukazují světu první antimagnetické hodinky, které byly odpovědí na stále více přístrojů, které mají kolem sebemagnetické pole (telefony, elektrické zařízení atd.).

V současné době Tissot prezentuje své výrobky v devíti modelových řadách. Asi nejzajímavějšími hodinkami se zcela nadstandardními funkcemi je modelová řada T-Touch. Tyto hodinky ukazují spolu s časem výškoměr, barometr. kompas a teplotu. A přičteme-li k těmto funkcím slušnou vodotěsnost, jsou tyto hodinky ideálním pomocníkem do přírody. Tyto hodinky se svými funkcemi tak trochu vymykají klasické hodinařině, kterou Tissot prezentuje, avšak teto vyjímka příjemě oživuje sortiment této švýcarské prestižní značky.

Jako všechny známe značky hodinek, i Tissot investuje do reklamy ve sportu. A to již roku 1938, kdy se stává časomírou pro sjezdové lyžování právě doma ve Švýcarsku. A dále pokračuje k odvětví cyklistiky, závodních motocyklů, hokeje atd. Reklama časomír je nejúčinnější právě ve sportu, kde je základ čas.

Pánské hodinky Tissot zdobí zápěstí muže jako šperk a ať už se jedná o sportovní nebo společenské, vždy svého majitele prezentují. Pánové si můžou vybírat jak z bateriových modelů, tak z klasické mechaniky ve většině případech doplněné samonátahem. Hodinky k mužům patří - vyjadřují jejich osobnost, jejich smýšlení, jejich postavení a smysl pro hezkou věc.
Dámské hodinky Tissot se vyznačují nestárnoucími designy, které v určitém smyslu ovlivňuje móda. Modely ovšem nikdy nejsou zcela fashion, jelikož fashion styl rychle stárne. Do dámských hodinek této značky je zakomponována tradiční úroveň hodinek a proto jsou hodinky moderní a zároveň zůstávají hodinkami, které jsou dobře čitelné.

Tissot hodinky se rozdělují do devíti modelových řad:


Tissot Touch Collection je modelová řada věnující se hodinkám na výlety do přírody. Hodinky T-Touch ukazují svému majiteli či majitelce spolu s časem tlak vzduchu, teplotu a směr (kompas). "Tače", jak se hodinkám říká, se vymykají klasické hodinařině právě pro nadstandardní funkce. 

Tissot T-Sport je rozsáhlá kolekce hodinek všech možných tvarů a funkcí. Jak sám název napovídá, T-Sporty jsou hodinky sportovního charakteru. Někdy je sportovní design zvýrazněný, jindy je precizně potlačený pro elegantněsportovní styl.

Tissot T-Classic jsou hodinky čitelných, spíše elegantních designů. Nacházíme zde modely na kůži i modely na jemných kovových tazích. Tato kolekce hodinek je i cenově velmi dostupná a proto patří mezi jednu z nejprodejnější od této známé švýcarské značky.

Tissot Heritage nám ukazuje hodinky nestárnoucích retro stylů. Hodinky čistě elegantní povětšinou opatřené koženými řemínky a automatickými strojky Eta nebo Valjoux.

Tissot Sport Specials jsou hodinky čistě sportovních designů. Střídá se zde více až křiklavých jasných barev pro výstřednost těchto modelů. Číselníky jsou navrhovány ve stylu jasného sportu a mnohdy je základ tvořen luxusním karbonem.

Tissot T-Gold jsou hodinky osazené zlatými pouzdry nejčastěji z 18ti karátového zlata. Tato řada patří mezi jedny z nejluxusnějších od značky Tissot právě pro výrobu pouzder z tohoto drahého kovu.

Tissot T-Trend ukazuje hodinky moderních stylů. Chcete-li hodinky této značky v moderním pojetí fashion stylu, právě v této řadě je možné si vybrat model, který je laděný do modernějších stylů.

Tissot T-Pocket jsou kapesní hodinky. "Kapsáče", jak se těmto hodinkám odjakživa říká, jsou retropopulární záležitostí a klasická elegance těmto hodinkám opravdu sluší.

Tissot T-Tactile představuje hodinky pro cestovatele. Tyto hodinky nám jsou schopny ukazovat světové časy, timer, stopky, budíček a datum. Jsou to anadigitální hodinky - hodinky ukazující čas jak ručičkami, tak digitálem.
Hodinky Tissot

Prodejna

Spolu s internetovým e-shopem máme dva kamenné obchody s kompletním hodinářským i zlatnickým servisem. U Vašich hodinek Vám vyměníme jakékoliv sklíčko, vyměníme pásek či náramek, upravíme náramek na Vaše zápěstí, vyměníme baterii včetně záruky na vodotěsnost, vyryjeme monogram na víčko atd. Naše firma je na hodinářském a zlatnickém trhu od roku 1996. Jsme vyučeni v oborech, opravujeme jak záruční, tak pozáruční zboží zakoupené u nás.

Hodinářství a Zlatnictví

Benešova 1 - na rohu náměstí a pěší zóny
586 01 Jihlava
tel: +420 565 657 100
mobil: +420 725 825 236
mail: hodinky@tovys.cz

Pokud se nám nedovoláte, věnujeme se v tu chvíli všichni zákazníkům - zákazníkům za pultem nebo zákazníkům přes internet. Využijte, prosím mailu a napište nám Váš požadavek mailem. Ihned po přečtení Vám rádi odpovíme.

Otevírací doba:
Pondělí 
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
9 - 18 hod.
9 - 18 hod.
9 - 18 hod.
9 - 18 hod.
9 - 18 hod.

Internetové dotazy můžete zasílat kdykoliv.


Kudy k nám a za jak dlouho


Jihlava leží prakticky na dálnici, nachází se ve středu republiky a téměř pro všechny je dobře a rychle dostupná. S Jihlavou spojuje dálnici přivaděč - tento úsek je krátký a plynulou jízdou jej lze ujet za cca. 5 - 6 minut. Sjedete-li z dálnice sjezdem na Havlíčkův Brod a Jihlava , hned při sjezdu odbočíte na přivaděči na Jihlavu a pojedete cca. 5 - 6 minut k sjezdu na centrum.  A hned u této první cedule JIHLAVA je první sjezd, kterého je lepší pro opuštění přivaděče využít, poněvadž se na náměstí dostanete dříve než na dalším sjezdu. A po odbočení na centrum míjíte Baumax, Hypernovu a Vodní ráj. Poté následují dva kruhové objezdy, dvě křižovatky a jste na vrchní straně náměstí. A při vjezdu na vrchní náměstí odbočujete vpravo na parkoviště a ihned vidíte pěší zónu a náš obchod.
Butik Tissot
AUTORIZED DEALER TISSOT
Vážený zákazníku, naše prodejna Hodinářství Zlatnictví Tovys, Benešova 1, Jihlava je vedena jako autorizovaný oficiální prodejce značky Tissot na stránkách oficiálního českého velkoobchodu www.minutacz.cz v záložce Autorizované Prodejny i na stránkách domovských www.tissot.ch v záložce Stores. Díky tomu máte jistotu originálu hodinek a zajištěný kompletní záruční a pozáruční komfort v České Republice včetně servisu informačního. Pozáruční a informační komfort máte po celý čas nošení hodinek Tissot.
© 2011  |  Hodinářství Zlatnictví Tovys  |   Benešova 1, 586 01 Jihlava   |   +420 565 657 100   |   hodinky@tovys.cz